جدول حروف الفبا و نشانه های زبان فارسی
فارسی‌آموزی » آموزش الفبای فارسی » جدول الفبای فارسی
درس

جدول الفبای فارسی

اسم و صدای حروف و نشانه های زبان فارسی

جدول الفبا – حرکات و صداها (vowels)

حرکات و صداها در زبان فارسی
حرکات و صداها در زبان فارسی

جدول الفبا – حروف و نشانه ها

اسم، صدا و نشانه های حروف الفبای فارسی
اسم، صدا و نشانه های حروف الفبای فارسی
گزارش خطا، ارسال نظر، سوال یا پیشنهاد
برای پاسخگویی از طریق ایمیل