کلمات فارسی با نشانه او
فارسی‌آموزی » آموزش الفبای فارسی » نشانه او و
درس

نشانه او و

آموزش خواندن و نوشتن صدای «او» با صدای ooo و اشکال «او و» در زبان فارسی همراه با تمرین دیکته و روخوانی کلمات و جملات فارسی

آشنایی با صدای «او»

آموزش صدا، اشکال و صدای «او» در زبان فارسی

طرز نوشتن نشانه «او» در زبان فارسی

طرز نوشتن نشانه «او» در زبان فارسی
انیمیشن چگونگی نوشتن «و» در زبان فارسی

انیمیشن چگونگی نوشتن «و» در زبان فارسی

تمرین خواندن کلمات فارسی بصورت بخش بخش تا صدای او (اَ آ ب د م س او)

کلمه فارسی با نشانه او
کلمه فارسی با نشانه او
کلمه فارسی با نشانه او
کلمه فارسی با نشانه او
کلمه فارسی با نشانه او
کلمه فارسی با نشانه او
کلمه فارسی با نشانه او
کلمه فارسی با نشانه او
کلمه فارسی با نشانه او
کلمه فارسی با نشانه او
کلمه فارسی با نشانه او
کلمه فارسی با نشانه او
کلمه فارسی با نشانه او
کلمه فارسی با نشانه او
کلمه فارسی با نشانه او
کلمه فارسی با نشانه او
کلمه فارسی با نشانه او
کلمه فارسی با نشانه او
کلمه فارسی با نشانه او
کلمه فارسی با نشانه او
کلمه فارسی با نشانه او
کلمه فارسی با نشانه او
کلمه فارسی با نشانه او

سریع خوانی کلمات با حروف آ ب د اَ م س او
تمرین خواندن کلمات با نشانه و حرفضاد همراه با تصویر (مصوّر)
کلمات را بخوانید و امتیاز بدهید. اگر در مرحله اول بتوانید بخوانید 5 امتیاز، مرحله دوم 3 امتیاز و مرحله سوم 1 امتیاز.
امتیاز ها را جمع بزنید. دوباره تلاش کنید ببینید می توانید امتیاز بالاتری بگیرید.

تمرین خواندن لیست کلمات فارسی تا صدای «او» (اَ آ ب د م س او)

کلمه فارسی با نشانه او
کلمه فارسی با نشانه او
کلمه فارسی با نشانه او
کلمه فارسی با نشانه او
کلمه فارسی با نشانه او
کلمه فارسی با نشانه او
کلمه فارسی با نشانه او
کلمه فارسی با نشانه او
کلمه فارسی با نشانه او
کلمه فارسی با نشانه او
کلمه فارسی با نشانه او
کلمه فارسی با نشانه او
کلمه فارسی با نشانه او

لیست کلمات را از راست به چپ ← و از بالا به پایین ↓ بخوانید

تمرین خواندن جملات فارسی تا صدای «او» (اَ آ ب د م س او)

جمله فارسی نشانه او س م د اَ آ ب
جمله فارسی نشانه او س م د اَ آ ب
جمله فارسی نشانه او س م د اَ آ ب
جمله فارسی نشانه او س م د اَ آ ب
جمله فارسی نشانه او س م د اَ آ ب
جمله فارسی نشانه او س م د اَ آ ب
جمله فارسی نشانه او س م د اَ آ ب
جمله فارسی نشانه او س م د اَ آ ب
جمله فارسی نشانه او س م د اَ آ ب
جمله فارسی نشانه او س م د اَ آ ب
جمله فارسی نشانه او س م د اَ آ ب
جمله فارسی نشانه او س م د اَ آ ب
جمله فارسی نشانه او س م د اَ آ ب
جمله فارسی نشانه او س م د اَ آ ب
جمله فارسی نشانه او س م د اَ آ ب
جمله فارسی نشانه او س م د اَ آ ب
جمله فارسی نشانه او س م د اَ آ ب
جمله فارسی نشانه او س م د اَ آ ب
جمله فارسی نشانه او س م د اَ آ ب
جمله فارسی نشانه او س م د اَ آ ب
جمله فارسی نشانه او س م د اَ آ ب
جمله فارسی نشانه او س م د اَ آ ب

جملات فارسی را از راست به چپ ← بخوانید.

گزارش خطا، ارسال نظر، سوال یا پیشنهاد
برای پاسخگویی از طریق ایمیل