کلمات فارسی با نشانه س
فارسی‌آموزی » آموزش الفبای فارسی » نشانه سـ س
درس

نشانه سـ س

آموزش خواندن و نوشتن حرف «سین» با صدای s و اشکال «سـ س» در زبان فارسی همراه با تمرین دیکته و روخوانی کلمات و جملات فارسی

آشنایی با نشانه س

آموزش صدا، اشکال و نشانه سـ س (حرف سین) در زبان فارسی

طرز نوشتن نشانه سـ س (حرف سین)

طرز نوشتن نشانه سـ س (حرف سین)
چگونگی نوشتن شکل‌های مختلف حرف سین (نشانه س) در زبان فارسی

برای نوشتن حرف سین، وقتی به حرف بعدی خودش بچسبد، مانند باقی حروف فارسی از سمت راست کمی بالاتر از خط زمینه شروع به سمت خط زمینه پایین می آییم به طوری که سه دندانه روی خط زمینه نوشته شود در انتها بر روی خط زمینه حرف سـ را تمام می کنیم.

برای نوشتن حرف سین، هنگامی که به حرف بعدی نچسبد (در آخر کلمه) ابتدا مانند سـ غیر آخر آن را شروع می کنیم ولی بعد از دو دندانه از خط زمینه پایین می‌رویم و یک نیم دایره درست میکنیم و مجدد به خط زمینه باز می‌گردیم.

حرف سین در جدول الفبای فارسی

حرف سین در جدول الفبای فارسی
جدول الفبای فارسی و محل حرف سین

تمرین خواندن کلمه های فارسی با نشانه س به کمک تصویر

کلمه فارسی با نشانه س (حرف سین)
کلمه فارسی با نشانه س (حرف سین)
کلمه فارسی با نشانه س (حرف سین)
کلمه فارسی با نشانه س (حرف سین)
کلمه فارسی با نشانه س (حرف سین)
کلمه فارسی با نشانه س (حرف سین)

تمرین خواندن کلمات فارسی بصورت بخش بخش تا حرف سین (اَ آ ب د م س)

خواندن بخشی کلمات فارسی با نشانه س برای تمرین خواندن و دیکته
خواندن بخشی کلمات فارسی با نشانه س برای تمرین خواندن و دیکته
خواندن بخشی کلمات فارسی با نشانه س برای تمرین خواندن و دیکته
خواندن بخشی کلمات فارسی با نشانه س برای تمرین خواندن و دیکته
خواندن بخشی کلمات فارسی با نشانه س برای تمرین خواندن و دیکته
خواندن بخشی کلمات فارسی با نشانه س برای تمرین خواندن و دیکته
خواندن بخشی کلمات فارسی با نشانه س برای تمرین خواندن و دیکته
خواندن بخشی کلمات فارسی با نشانه س برای تمرین خواندن و دیکته
خواندن بخشی کلمات فارسی با نشانه س برای تمرین خواندن و دیکته
خواندن بخشی کلمات فارسی با نشانه س برای تمرین خواندن و دیکته
خواندن بخشی کلمات فارسی با نشانه س برای تمرین خواندن و دیکته
خواندن بخشی کلمات فارسی با نشانه س برای تمرین خواندن و دیکته
خواندن بخشی کلمات فارسی با نشانه س برای تمرین خواندن و دیکته
خواندن بخشی کلمات فارسی با نشانه س برای تمرین خواندن و دیکته
خواندن بخشی کلمات فارسی با نشانه س برای تمرین خواندن و دیکته
خواندن بخشی کلمات فارسی با نشانه س برای تمرین خواندن و دیکته
خواندن بخشی کلمات فارسی با نشانه س برای تمرین خواندن و دیکته
خواندن بخشی کلمات فارسی با نشانه س برای تمرین خواندن و دیکته
خواندن بخشی کلمات فارسی با نشانه س برای تمرین خواندن و دیکته
خواندن بخشی کلمات فارسی با نشانه س برای تمرین خواندن و دیکته
خواندن بخشی کلمات فارسی با نشانه س برای تمرین خواندن و دیکته
خواندن بخشی کلمات فارسی با نشانه س برای تمرین خواندن و دیکته
خواندن بخشی کلمات فارسی با نشانه س برای تمرین خواندن و دیکته
خواندن بخشی کلمات فارسی با نشانه س برای تمرین خواندن و دیکته
خواندن بخشی کلمات فارسی با نشانه س برای تمرین خواندن و دیکته
خواندن بخشی کلمات فارسی با نشانه س برای تمرین خواندن و دیکته
خواندن بخشی کلمات فارسی با نشانه س برای تمرین خواندن و دیکته
خواندن بخشی کلمات فارسی با نشانه س برای تمرین خواندن و دیکته
خواندن بخشی کلمات فارسی با نشانه س برای تمرین خواندن و دیکته
خواندن بخشی کلمات فارسی با نشانه س برای تمرین خواندن و دیکته
خواندن بخشی کلمات فارسی با نشانه س برای تمرین خواندن و دیکته
خواندن بخشی کلمات فارسی با نشانه س برای تمرین خواندن و دیکته

سریع خوانی کلمات با حروف آ ب د اَ م س
تمرین خواندن کلمات با نشانه و حرفضاد همراه با تصویر (مصوّر)
کلمات را بخوانید و امتیاز بدهید. اگر در مرحله اول بتوانید بخوانید 5 امتیاز، مرحله دوم 3 امتیاز و مرحله سوم 1 امتیاز.
امتیاز ها را جمع بزنید. دوباره تلاش کنید ببینید می توانید امتیاز بالاتری بگیرید.

تمرین خواندن لیست کلمات فارسی تا حرف سین (اَ آ ب د م س)

لیست کلمات فارسی با نشانه س برای تمرین خواندن و دیکته
لیست کلمات فارسی با نشانه س برای تمرین خواندن و دیکته
لیست کلمات فارسی با نشانه س برای تمرین خواندن و دیکته
لیست کلمات فارسی با نشانه س برای تمرین خواندن و دیکته
لیست کلمات فارسی با نشانه س برای تمرین خواندن و دیکته
لیست کلمات فارسی با نشانه س برای تمرین خواندن و دیکته
لیست کلمات فارسی با نشانه س برای تمرین خواندن و دیکته
لیست کلمات فارسی با نشانه س برای تمرین خواندن و دیکته
لیست کلمات فارسی با نشانه س برای تمرین خواندن و دیکته
لیست کلمات فارسی با نشانه س برای تمرین خواندن و دیکته
لیست کلمات فارسی با نشانه س برای تمرین خواندن و دیکته
لیست کلمات فارسی با نشانه س برای تمرین خواندن و دیکته
لیست کلمات فارسی با نشانه س برای تمرین خواندن و دیکته
لیست کلمات فارسی با نشانه س برای تمرین خواندن و دیکته
لیست کلمات فارسی با نشانه س برای تمرین خواندن و دیکته
لیست کلمات فارسی با نشانه س برای تمرین خواندن و دیکته
لیست کلمات فارسی با نشانه س برای تمرین خواندن و دیکته
لیست کلمات فارسی با نشانه س برای تمرین خواندن و دیکته
لیست کلمات فارسی با نشانه س برای تمرین خواندن و دیکته
لیست کلمات فارسی با نشانه س برای تمرین خواندن و دیکته
لیست کلمات فارسی با نشانه س برای تمرین خواندن و دیکته
لیست کلمات فارسی با نشانه س برای تمرین خواندن و دیکته
لیست کلمات فارسی با نشانه س برای تمرین خواندن و دیکته
لیست کلمات فارسی با نشانه س برای تمرین خواندن و دیکته

لیست کلمات را از راست به چپ ← و از بالا به پایین ↓ بخوانید

گزارش خطا، ارسال نظر، سوال یا پیشنهاد
برای پاسخگویی از طریق ایمیل