فرق کسره ربط و اه آخر
فارسی‌آموزی » آموزش الفبای فارسی » کسره ربط
درس

کسره ربط

کسره ربط (ــِـ دوستی) یا اِ چسبی و تشخیص تفاوت کسره ربط با ـه آخر که در انتهای کلمه می آید.

چه موقع وقتی در انتهای کلمه صدای اِ (e) بشنویم از کسره ربط یا (اِ دوستی) استفاده می کنیم؟

وقتی که اِ که در آخر کلمه می آيد برای ربط دادن کلمه به کلمه بعدی آمده باشد از کسره ربط (ــِـ) استفاده می کنیم ولی هرگاه صدای e که در آخر کلمه آمده مربوط به خود کلمه باشد از از ـه ه آخر استفاده می کنیم.

در دیکته چطور تشخیص دهیم که ـه ه آخر بگذاریم یا ــِـ ربط ؟

هر وقت که در آخر کلمه صدای e بشنویم اگر در انتظار کلمه بعدی باشیم از کسره ربط (ــِـ) استفاده می کنیم مثل «شهرِتمیز»
ولی اگر صدای اه (e) مربوط به خود کلمه باشد و ما منتظر کلمه‌ی دیگری برای تکمیل معنی نباشیم از ـه ه آخر استفاده می کنیم. مثل «سایه»

آشنایی با نشانه «کسره ربط» – ــِـ دوستی یا چسبی

آموزش کسره ربط یا اه دوستی یا اه چسبی و تفاوت آن با ـه ه آخر

تمرین خواندن لیست کلمات فارسی تا صدای «کسره ربط»

کلمات فارسی با کسره ربط
کلمات فارسی با کسره ربط
خواندن لیست کلمات فارسی با کسره ربط
کلمات فارسی با کسره ربط
کلمات فارسی با کسره ربط

لیست کلمات را از راست به چپ ← و از بالا به پایین ↓ بخوانید

گزارش خطا، ارسال نظر، سوال یا پیشنهاد
برای پاسخگویی از طریق ایمیل