کلمات با نشانه اُ در زبان فارسی
فارسی‌آموزی » دروس » آموزش الفبای فارسی » نشانه اُ ـُ – o

نشانه اُ ـُ – o

اُ – در اول بخش می‌آید (معمولا فقط الف آن نوشته می‌شود ا)
ـُ – در دوم بخش می‌آید (معمولا نوشته نمی‌شود)

آشنایی با نوشتن و صدای اُ در زبان فارسی

صدای اُ – ترکیب با حروف

ترکیب حروف با صدای اُ