چهار شکل نشانه اه در زبان فارسی
فارسی‌آموزی » دروس » آموزش الفبای فارسی » نشانه اِ ـِ ـه ه – e

نشانه اِ ـِ ـه ه – e

چهار شکل اِ در زبان فارسی
اِ اوَل
ــِ دوم
ـه آخر چسبان
ه آخر تنها

صدای اِ – جدول الفبای فارسی

حرف اه در جدول الفبای فارسی
صدای اِ در جدول الفبا

صدای اِ – شکل های مختلف

آموزش اشکال مختلف صدای اِ – e

صدای اِ – دیکته کلمه جا افتاده

هر گروه کلمه ۱۵ ثانیه نمایش داده می شود. با دقّت آنها را به خاطر بسپارید. سپس یک کلمه حذف می شود. کلمه حذف شده را بنویسید.