چهار شکل صدای ای در زبان فارسی
فارسی‌آموزی » دروس » آموزش الفبای فارسی » نشانه ای – i

نشانه ای – i

نشانه «ای» با صدای i، در زبان فارسی به ۴ شکل نوشته می شود.
ایـ اوّل – اوّل کلمه می‌آید
یـ وسط – وسط کلمه می‌آید
ی آخر چسبان – آخر کلمه می‌آید و به حرف قبلی خود می چسبد.
ای آخر تنها – بعد از ـه آخر میاد و در یک بخش تنهاست و قبل و بعدش به چیزی نمی چسبد

نشانه ای در جدول الفبای فارسی
نشانه «ای» در جدول الفبای فارسی

نشانه ای – معرفی صدا و شکل های ۴ گانه ای

آموزش شکل های ۴ گانه صدای ای

دیدگاهتان را بنویسید