صدا و اشکال حرف جیم (نشانه ج)
فارسی‌آموزی » آموزش الفبای فارسی » نشانه جـ ج (حرف جیم) – j

نشانه جـ ج (حرف جیم) – j

جـ وقتی به حرف بعدی بچسبد.
ج وقتی به حرف بعدی نچسبد.

آشنایی با صدا و اشکال حرف جیم (نشانه ج)

حرف جیم – ترکیب با صداها

ترکیب حرف جیم با صداها

حرف جیم – طرز نوشتن

انیمیشن طرز نوشتن حرف جیم (نشانه ج)
انیمیشن طرز نوشتن حرف جیم (نشانه ج)

حرف جیم – جدول الفبا

حرف جیم در جدول الفبای فارسی
حرف جیم در جدول الفبای فارسی

حرف جیم – سریع خوانی کلمات

حرف جیم – کلمات گروهی با نشانه خ

تمرین دیکته کلمات با ج
هر گروه از کلمات 15 ثانیه نمایش داده می شود. با دقت آنها را ببینید و به خاطر بسپارید. سپس 15 ثانیه فرصت دارید آنها را بنویسید. دقت کنید در هنگام نمایش کلمات چیزی ننویسید. ویدیو را دوباره پخش کنید و کلمات نوشته شده خود را تصحیح کنید.

حرف جیم – دیکته کلمات جا افتاده

دیکته کلمات جا افتاده با نشانه ج
جملات نمایش داده شده را با دقت گوش دهید و ببینید،
سپس کلمه های جا افتاده را روی کاغذ بنویسید.
ویدیو را مجدد نمایش دهید و نوشته های خود را تصحیح کنید.