شکل های حرف ف در زبان فارسی
فارسی‌آموزی » دروس » آموزش الفبای فارسی » نشانه فـ ف (حرف ف) – f

نشانه فـ ف (حرف ف) – f

نشانه فـ وقتی به حرف بعدی بچسبد.
نشانه ف وقتی به حرف بعدی نچسبد (آخر کلمه).

صدا و اشکال حرف ف در زبان فارسی

نشانه ف – طرز نوشتن

انیمیشن آموزش نوشتن نشانه ف در زبان فارسی
انیمیشن آموزش نوشتن نشانه «فـ» غیر آخر و «ف» آخر در زبان فارسی

نشانه ف – ترکیب با صداها

ترکیب ف با صداها

نشانه ف – جدول الفبا

نشانه ف در جدول الفبا
نشانه ف در جدول الفبا

دیدگاهتان را بنویسید