اشکال حرف پ در کلمات زبان فارسی
فارسی‌آموزی » دروس » آموزش الفبای فارسی » نشانه پـ پ (حرف پ) – p

نشانه پـ پ (حرف پ) – p

نشانه پـ وقتی به نشانه بعدی بچسبد.
نشانه پ وقتی به نشانه بعدی نچسبد (آخر کلمه)

صدا و اشکال نشانه پ در زبان فارسی

نشانه پ – ترکیب با صداها

ترکیب حرف پ با صداها

نشانه پ – جدول الفبا

حرف پ در جدول الفبای فارسی
حرف پ در جدول الفبای فارسی

نشانه پ – طرز نوشتن

طرز نوشتن حرف پـ پ در زبان فارسی
طرز نوشتن حرف پـ پ در زبان فارسی