کلمات با نشانه ک
فارسی‌آموزی » دروس » آموزش الفبای فارسی » نشانه کـ ک (حرف کاف) – k

نشانه کـ ک (حرف کاف) – k

حرف کاف – طرز نوشتن

طرز نوشتن حرف کاف در زبان فارسی
طرز نوشتن حرف کاف در زبان فارسی

حرف کاف – جدول الفبا

حرف کاف در جدول الفبای فارسی
نشانه ک در جدول الفبا

حرف کاف – صدا و شکل نوشتن در قسمت‌های مختلف کلمه

حرف کاف – ترکیب با صداها