اشکال گاف در کلمات
فارسی‌آموزی » دروس » آموزش الفبای فارسی » نشانه گـ گ (حرف گاف) – g

نشانه گـ گ (حرف گاف) – g

نشانه گـ وقتی به حرف بعدی بچسبد
نشانه گ وقتی به حرف بعدی نچسبد (آخر کلمه)

اشکال و صدای حرف گاف در کلمات زبان فارسی

حرف گاف – جدول الفبا

حرف گاف در جدول الفبای فارسی
حرف گاف در جدول الفبای فارسی

حرف گاف – ترکیب با صداها

ترکیب صداها با حرف گاف

حرف گاف – طرز نوشتن

طرز نوشتن نشانه گـ گ
طرز نوشتن نشانه گـ گ