کلمات با نشانه ی
فارسی‌آموزی » دروس » آموزش الفبای فارسی » نشانه یـ ی – حرف ی

نشانه یـ ی – حرف ی

یـ – وقتی به حرف بعدیش بچسبد. (اوّل و وسط کلمه)
ی – وقتی به حرف بعدیش نچسبد. (آخر کلمه)

آشنایی با صدا و اشکال نشانه ی

نشانه ی – طرز نوشتن

نشاطرز نوشتن یـ ی

نشانه ی – ترکیب با صداها

ترکیب صداها با نشانه ی