چه موقع اه آخر چه موقع اه دوستی
فارسی‌آموزی » آموزش الفبای فارسی » کسره ربط (ــِـ دوستی)

کسره ربط (ــِـ دوستی)

چه موقع وقتی در انتهای کلمه صدای اِ (e) بشنویم از کسره ربط یا (اِ دوستی) استفاده می کنیم؟

وقتی که اِ که در آخر کلمه می آيد برای ربط دادن کلمه به کلمه بعدی آمده باشد از کسره ربط (ــِـ) استفاده می کنیم ولی هرگاه صدای e که در آخر کلمه آمده مربوط به خود کلمه باشد از از ـه ه آخر استفاده می کنیم.

در دیکته چطور تشخیص دهیم که ـه ه آخر بگذاریم یا ــِـ ربط ؟

هر وقت که در آخر کلمه صدای e بشنویم اگر در انتظار کلمه بعدی باشیم از کسره ربط (ــِـ) استفاده می کنیم مثل «شهرِتمیز»
ولی اگر صدای اه (e) مربوط به خود کلمه باشد و ما منتظر کلمه‌ی دیگری برای تکمیل معنی نباشیم از ـه ه آخر استفاده می کنیم. مثل «سایه»

کسره ربط و تفاوت آن با ـه ه آخر