گوهر های رنگی
فارسی‌آموزی » کتابخوانی » گوهر امید

گوهر امید

صفحات: ۷-۲۰
موضوع متن: داستان جوانی دلسرد که با کمک پیردانا به دنبال گوهر امید می‌رود.

کلمه ها و ترکیب ها

سوالات درک مطلب  گوهر امید

نام
ایمیل
شخصیت اصلی داستان چه مشکلی داشت؟
چه کسی سعی داشت به او کمک کند؟
به نظر پیر دانا، آیا جوان می توانست سریع صاحب گوهر گرانبها شود؟
جوان برای پیدا کردن گوهر کجا رفت؟
جوان وقتی به محل پیدا کردن گوهر رسید، مهمان که شد؟
قبل از کندن محل گوهر، چه کاری باید می کرد؟
کدامیک از عبارت های زیر پایان داستان را توصیف می کند؟

شما آزمون گوهر امید را در تاریخ 31 جولای 2021 ارسال نمودید.