بهترین الگو – آرام راه رفتن

درسی سازنده از زندگی پیامبر با وقار و با نشاط به طور کلی ما آدم‌ها سه جور راه می‌رویم گروهی خیلی خیلی آهسته – مثل…