شکل های مختلف حرف خ در کلمات زبان فارسی
فارسی‌آموزی » آموزش الفبای فارسی » نشانه خـ خ (حرف خ) – kh

نشانه خـ خ (حرف خ) – kh

نشانه خـ وقتی به حرف بعدی بچسبد.
نشانه خ وقتی به حرف بعدی نچسبد (آخر کلمه).ص

صدا و شکل های نشانه خ در زبان فارسی

نشانه خ – ترکیب با صداها

ترکیب نشانه خ با صداها

نشانه خ – جدول الفبا

نشانه خ در جدول الفبا
نشانه خ در جدول الفبا

نشانه خ – طرز نوشتن

طرز نوشتن نشانه خ در زبان فارسی
طرز نوشتن نشانه خ در زبان فارسی