دوره ۲ – ۳

تمرین‌‌ها و بازی را انجام دهید. ۳ کلمه نمایش داده می شود. به دقت نگاه کنید و بخوانید سپس یک کلمه حذف می شود. کلمه‌ی…

دوره ۲ – ۲

تمرین‌‌ها و بازی را انجام دهید. ۳ کلمه نمایش داده می شود. به دقت نگاه کنید و بخوانید سپس یک کلمه حذف می شود. کلمه‌ی…

دوره ۲ – ۱

تمرین‌‌ها و بازی را انجام دهید. بخوانید. ۳ کلمه نمایش داده می شود. به دقت نگاه کنید و بخوانید سپس یک کلمه حذف می شود.…