از چقدر هم بیشتر – روخوانی

از چقدر هم بیشتر یک روز دوتا مارمولک به هم رسیدند. یکی سرخ سرخ بود، یکی سبز سبز. از دیدن همدیگر، اول دهانشان باز ماند…

پارچه – درک مطلب

از سفر پارسال اصفهان، بیشتر از همه چاپ قلمکار و بریانی اصفهانی در یادم مانده است. مادر، همه را در بازار اصفهان آن قدر به…

پوشاک – گوش کنید

گوش کنید و گزینه مناسب را انتخاب کنید. فرزندِ حامد چه پوشیده است؟

کارهای روزانه – گوش کنید

گوش کنید و مشخص کنید در هر گفتگو افراد درباره‌ی کدام یک از کارهای زیر صحبت می‌کنند. شماره مناسب را کنار آن بنویسید.

بوستان ملّت – درک مطلب

بوستان ملّت فردا جمعه است رامین، سینا و شیوا میخواهند با پدر و مادرشان به «پارک ملّت» بروند. «بوستان ملّت» در خیابان ولی عصر و…