کارهای روزانه – گوش کنید

گوش کنید و مشخص کنید در هر گفتگو افراد درباره‌ی کدام یک از کارهای زیر صحبت می‌کنند. شماره مناسب را کنار آن بنویسید.

بوستان ملّت – درک مطلب

بوستان ملّت فردا جمعه است رامین، سینا و شیوا میخواهند با پدر و مادرشان به «پارک ملّت» بروند. «بوستان ملّت» در خیابان ولی عصر و…