قاره – شنیداری

گوش کنید و جاهای خالی را پر کنید. پاسخ خود را بنویسید و بفرستید.

داستان – سوار و پیاده

قصّه‌های خوب برای بچّه‌های خوب – جلد ۲ – قصّه‌ّهای مرزبان نامه گوش کنید. داستان را به زبان خود بگویید و صدای خود را بفرستید.

داستان – کبوتر جهانگرد

قصّه‌های خوب برای بچّه‌های خوب – جلد ۱ – قصّه‌های کلیله و دمنه گوش کنید داستان را به زبان خود بگویید و صدای خود را…

داستان – ماهیخوار توبه کار

قصّه‌های خوب برای بچّه‌های خوب – جلد ۲ – قصّه‌ّهای مرزبان نامه گوش کنید. داستان را به زبان خود بگویید و صدای خود را بفرستید.