المپیک – روان‌خوانی

اُلمپیک المپیک نام جَشنواره‌های ورزشی است که به عَقیده تاریخ نِگاران در یونان باستان برای اِحترام به زئوس بَرگُزار می‌شده است و بر خَلاف اُلمپیک…

تحصیل ۲ – جملات

از روی کلمات و عبارات بخوانید و صدای ضبط شده خود را ارسال کنید.