نگارش – قیدهای تکرار

مانند نمونه جدولی از کارهاتون درست کنید. بعد ۵ جمله با قیدهای تکرار (هرگز، همیشه، معمولا، به ندرت، … شنبه‌‌ها، صبحها، عصرها، شبها و …)…