گزارش ترتیب – نگارش

با توجه به ترتیب کارها متن زیر را در یک بند کامل کنید. ما برای امانت گرفتن کتاب، به کتابخانه می‌رویم. …. نوشته خود را…

لباس محلّی – نگارش

با کلمه های داده شده متنی در یک بند بنویسید. لباس – روستایی – آداب و رسوم – مردم نوشته خود را بفرستید.

ساحل دریا – نگارش

متن زیر را بخوانید و آن را به فارسی بنویسید. Beach and My Soul Beach is one of my favourite places to visit. I feel…

نگارش – خرید پوشاک

هنگام نوشتن به نکات زیر توجه داشته باشید. ۲ بند (پاراگراف) درباره یکی از خاطرات خود از خرید لباس بنویسید. نوشته خود را بفرستید.

پوشاک – نگارش

یکی از عکس های خود را جلوی خود بگذارید و لباسهای خود را در آن عکس توصیف کنید. نوشته خود را بفرستید.

اعداد – ۱ تا ۲۰

کارتهای اعداد و اسم آن ها را بیابید. فارسی اعداد انگلیسی را پیدا کنید فارسی اعداد انگلیسی را پیدا کنید اعداد ۱ تا ۲۰ را…

طبیعت – نگارش

درباره «سرو ابر کوه» تحقیق کنید و ۱ بند (پاراگراف) درباره آن بنویسید. نوشته خود را ارسال کنید.

نگارش – ماه رمضان

هنگام نوشتن به نکات زیر توجه داشته باشید. ۴ بند (پاراگراف) درباره ماه مبارک رمضان بنویسید. نوشته خود را بفرستید.