محتوای دوره

باز کردن همه
ترم پاییز
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱ – ۲۹ سپتامبر
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۲ – ۶ اکتبر
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۳ – ۱۳ اکتبر
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۴ – ۲۰ اکتبر
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۵ – ۲۷ اکتبر
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۶ – ۳ نوامبر
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۷ – ۱۰ نوامبر
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۸ – ۱۷ نوامبر
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۹ – ۲۴ نوامبر
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱۰ – ۱ دسامبر
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱۱ – ۸ دسامبر
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱۲ – ۱۵ دسامبر
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱۳ – ۲۲ دسامبر – آخرین جلسه ترم پاییز
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
ترم زمستان
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱ – ۱۹ ژانویه
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۲ – ۲۶ ژانویه
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۳ – ۲ فوریه
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۴ – ۹ فوریه
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۵ – ۱۶ فوریه
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۶ – ۲۳ فوریه
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۷ – ۱ مارس
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۸ – ۸ مارس
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۹ – ۱۵ مارس
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱۰ – ۲۲ مارس
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱۱ – ۲۹ مارس
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
ثبت نام نشده
این دوره در حال حاضر تعطیل است

دوره شامل

  • 24 جلسه
  • 36 فعالیت‌