محتوای دوره

باز کردن همه
ترم پاییز
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱ – ۹ اکتبر
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۲ – ۱۶ اکتبر
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۳ – ۲۳ اکتبر
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۴ – ۳۰ اکتبر
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۵ – ۶ نوامبر
0% تکمیل شده 0/3 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۶ – ۱۳ نوامبر
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۷ – ۲۰ نوامبر
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۸ – ۲۷ نوامبر
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۹ – ۴ دسامبر
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱۰ – ۱۱ دسامبر
0% تکمیل شده 0/3 مرحله
ترم زمستان - https://lms.farsiamoozi.com/course/view.php?id=2
ثبت نام نشده
این دوره در حال حاضر تعطیل است

دوره شامل

  • 12 جلسه
  • 18 فعالیت‌