فارسی ۶ – شکیبا

محتوای دوره

باز کردن همه
ترم پاییز
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱ – ۱ اکتبر
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۲ – ۸ اکتبر
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۳ – ۱۵ اکتبر
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۴ – ۲۱ اکتبر
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۵ – ۲۸ اکتبر
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۶ – ۴ نوامبر
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۷ – ۱۱ نوامبر
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۸ – ۱۸ نوامبر
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۹ – ۲۵ نوامبر
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱۰ – ۲ دسامبر
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱۱ – ۹ دسامبر
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱۲ – ۱۶ دسامبر – آخرین جلسه ترم پاییز
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
ترم زمستان
ثبت نام نشده
این دوره در حال حاضر تعطیل است

دوره شامل

  • 13 جلسه
  • 16 فعالیت‌