قرآن – امید – ۲۲

محتوای دوره

باز کردن همه
ترم پاییز - شروع ۱۲ اکتبر
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۳ – ۲۶ اکتبر
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۴ – ۲ نوامبر
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۵ – ۹ نوامبر
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۶ – ۱۶ نوامبر
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۷ – ۲۳ نوامبر
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۸ – ۳۰ نوامبر
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
ترم زمستان
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱۰ – ۱۱ ژانویه
0% تکمیل شده 0/3 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱۱ – ۱۸ ژانویه
0% تکمیل شده 0/3 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱۲ – ۲۵ ژانویه
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱۴ – ۸ فوریه
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱۵ – ۱۵ فوریه
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱۶ – ۲۲ فوریه
0% تکمیل شده 0/3 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱۸ – ۸ مارس
0% تکمیل شده 0/3 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱۹ – ۱۵ مارس
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
ترم بهار - شروع ۲۶ آوریل
تمرین‌‌ها و بازی‌های *** ۲۴ مه برگزار نشد
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های *** جلسه ۳۱ مه برگزار نشد
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
ثبت نام نشده
این دوره در حال حاضر تعطیل است

دوره شامل

  • 31 جلسه
  • 74 فعالیت‌