محتوای دوره

باز کردن همه
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱ – ۱۱ اکتبر
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۳ – ۱ نوامبر
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۴ – ۸ نوامبر
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۵ – ۱۵ نوامبر
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۶ – ۲۲ نوامبر
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۷ – ۲۹ نوامبر
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۸ – ۶ دسامبر
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
ترم زمستان
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱۰ – ۲۴ ژانویه
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
ثبت نام نشده
این دوره در حال حاضر تعطیل است

دوره شامل

  • 10 جلسه
  • 22 فعالیت‌