تمرین خواندن کلمه های فارسی با نشانه «ت» به کمک تصویر

کلمه و تصویر با حرف ت
کلمه و تصویر با حرف ت
کلمه و تصویر با حرف ت
کلمه و تصویر با حرف ت
کلمه و تصویر با حرف ت
کلمه و تصویر با حرف ت

اسکرول به بالا
اسکرول به بالا