ج مثل …

کلمه‌هایی که با «جـ» شروع می شوند («جـ» غیر آخر).

کلمه با ج - حرف جیم
کلمه با ج - حرف جیم
کلمه با ج - حرف جیم
کلمه با ج - حرف جیم
کلمه با ج - حرف جیم
کلمه با ج - حرف جیم
کلمه با ج - حرف جیم
کلمه با ج - حرف جیم
کلمه با ج - حرف جیم

کلمه هایی که با «ج» تمام می‌شود. حرف «جیم» در آخر کلمه می‌آید («ج» آخر)

کلمه با ج - حرف جیم
کلمه با ج - حرف جیم
کلمه با ج - حرف جیم
کلمه با ج - حرف جیم

دیگر کلمات با «جـ» غیر آخر

کلمه با ج - حرف جیم
کلمه با ج - حرف جیم
کلمه با ج - حرف جیم
کلمه با ج - حرف جیم
کلمه با ج - حرف جیم
کلمه با ج - حرف جیم
کلمه با ج - حرف جیم
اسکرول به بالا
اسکرول به بالا