ص مثل …

کلمه‌هایی که با «صـ» شروع می شوند

کلمه با صاد همراه با تصویر - فارسی کلاس اول
کلمه با صاد همراه با تصویر - فارسی کلاس اول
کلمه با صاد همراه با تصویر - فارسی کلاس اول
کلمه با صاد همراه با تصویر - فارسی کلاس اول
کلمه با صاد همراه با تصویر - فارسی کلاس اول
کلمه با صاد همراه با تصویر - فارسی کلاس اول
کلمه با صاد همراه با تصویر - فارسی کلاس اول
کلمه با صاد همراه با تصویر - فارسی کلاس اول
کلمه با صاد همراه با تصویر - فارسی کلاس اول

کلمه هایی که با «ص» تمام می‌شود.

کلمه با صاد همراه با تصویر - فارسی کلاس اول
کلمه با نشانه ص همراه با تصویر - فارسی کلاس اول

کلمه با نشانه «ص»

کلمه با صاد همراه با تصویر - فارسی کلاس اول
کلمه با صاد همراه با تصویر - فارسی کلاس اول
اسکرول به بالا
اسکرول به بالا