محتوای دوره

باز کردن همه
ترم پاییز - شروع ۱ اکتبر
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۳ – ۱۵ اکتبر
0% تکمیل شده 0/3 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۴ – ۲۲ اکتبر
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۵ – ۲۹ اکتبر
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۶ – ۵ نوامبر
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۷ – ۱۲ نوامبر
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۸ – ۱۹ نوامبر
0% تکمیل شده 0/3 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۹ – ۲۶ نوامبر
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱۱ – ۱۰ دسامبر
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱۲ – ۱۷ دسامبر – آخرین جلسه ترم پاییز
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
ترم زمستان - شروع ۷ ژانویه
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱۴ – ۱۴ ژانویه
0% تکمیل شده 0/3 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱۵ – ۲۱ ژانویه
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱۶ – ۲۸ ژانویه
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱۸ – ۱۱ فوریه
0% تکمیل شده 0/3 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱۹ – ۱۸ فوریه
0% تکمیل شده 0/3 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۲۰ – ۲۵ فوریه
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۲۳ – ۲۵ مارس
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۲۴ – ۱ آوریل
0% تکمیل شده 0/3 مرحله
ترم بهار
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۲۵ – ۲۹ آوریل
0% تکمیل شده 0/3 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۲۶ – ۶ مه
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۲۷ – ۱۳ مه
0% تکمیل شده 0/3 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۲۸ – ۲۰ مه
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۲۹ – ۲۷ مه
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۳۰ – ۳ ژوئن
0% تکمیل شده 0/3 مرحله
ثبت نام نشده
این دوره در حال حاضر تعطیل است

دوره شامل

  • 36 جلسه
  • 99 فعالیت‌
  • 1 آزمون