محتوای دوره

باز کردن همه
ترم پاییز - شروع ۱ اکتبر
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱ – ۱ اکتبر
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۲ – ۱۴ اکتبر
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۳ – ۲۱ اکتبر
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۴ – ۲۹ اکتبر
0% تکمیل شده 0/3 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۵ – ۴ نوامبر
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۶ – ۱۱ نوامبر
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۷ – ۱۸ نوامبر
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۸ – ۲۵ نوامبر
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۹ – ۲ دسامبر
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱۰ – ۱۱ دسامبر
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱۱ – ۱۸ دسامبر – آخرین جلسه ترم پاییز
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
ترم زمستان - شروع ۶ ژانویه
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱۲ – ۶ ژانویه
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱۳ – ۱۳ ژانویه
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱۴ – ۲۰ ژانویه
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱۵ – ۲۷ ژانویه
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱۶ – ۳ فوریه
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱۷ – ۱۰ فوریه
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱۸ – ۱۷ فوریه
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱۹ – ۲۴ فوریه
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۲۰ – ۳ مارس
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۲۱ – ۱۰ مارس
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۲۲ – ۱۸ مارس
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۲۳ – ۲۴ مارس
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
ترم بهار
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۲۴ – ۲۸ آوریل
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۲۶ – ۵ مه – ۲ جلسه پست سر هم
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۲۷ – ۱۲ مه
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۲۸ – ۱۹ مه
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۳۰ – ۲ ژوئن
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۳۱ – ۹ ژوئن
0% تکمیل شده 0/3 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۳۲ – ۱۶ ژوئن
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۳۳ – ۲۳ ژوئن – جلسه آخر
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
ثبت نام نشده
این دوره در حال حاضر تعطیل است

دوره شامل

  • 34 جلسه
  • 44 فعالیت‌