محتوای دوره

باز کردن همه
ترم پاییز - شروع ۳ اکتبر
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۲ – ۱۰ اکتبر
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۳ – ۱۷ اکتبر
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۴ – ۲۴ اکتبر
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۵ – ۳۱ اکتبر
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۶ – ۷ نوامبر
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۷ – ۱۴ نوامبر
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۸ – ۲۱ نوامبر
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۹ – ۲۸ نوامبر
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱۰ – ۵ دسامبر
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
ترم زمستان
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱۳ – ۱۶ ژانویه
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱۴ – ۲۳ ژانویه
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱۵ – ۳۰ ژانویه
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱۶ – ۶ فوریه
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱۷ – ۲۰ فوریه
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱۸ – ۲۷ فوریه
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱۹ – ۶ مارس
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۲۰ – ۱۳ مارس
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۲۱ – ۲۳ مارس
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۲۲ – ۲۷ مارس
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
ترم بهار
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۲۳ – ۲۴ آوریل
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۲۴ – ۱ مه
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۲۵ – ۸ مه
0% تکمیل شده 0/3 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۲۶ – ۱۵ مه
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۲۷ – ۲۹ مه
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۲۸ – ۵ ژوئن
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۳۰ – ۱۹ ژوئن
0% تکمیل شده 0/3 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۳۱ – ۲۶ ژوئن – جلسه آخر
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
ثبت نام نشده
این دوره در حال حاضر تعطیل است

دوره شامل

  • 33 جلسه
  • 48 فعالیت‌