فارسی ۵ – شکیبا

محتوای دوره

باز کردن همه
ترم پاییز - شروع ۳ اکتبر
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۳ – ۲۴ اکتبر
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۴ – ۲۶ اکتبر
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۵ – ۳۰ اکتبر
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۶ – ۶ نوامبر
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۷ – ۱۳ نوامبر
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۸ – ۲۰ نوامبر
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۹ – ۲۷ نوامبر
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱۰ – ۴ دسامبر
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱۱ – ۱۱ دسامبر
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
ترم زمستان - شروع ۸ ژانویه
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱۳ – ۸ ژانویه
0% تکمیل شده 0/3 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱۴ – ۱۵ ژانویه
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱۵ – ۲۲ ژانویه
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱۶ – ۲۹ ژانویه
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱۷ – ۵ فوریه
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱۸ – ۱۲ فوریه
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱۹ – ۱۹ فوریه
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۲۱ – ۵ مارس
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۲۲ – ۱۲ مارس
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۲۳ – ۱۹ مارس
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۲۴ – ۲۶ مارس
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۲۵ – ۲ آوریل
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
ترم بهار
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۲۶ – ۳۰ آوریل
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۲۷ – ۷ مه
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۲۸ – ۱۴ مه
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۲۹ – ۲۱ مه
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۳۰ – ۲۸ مه
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۳۱ – ۴ ژوئن
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۳۲ – ۱۱ ژوئن
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
ثبت نام نشده
این دوره در حال حاضر تعطیل است

دوره شامل

  • 34 جلسه
  • 50 فعالیت‌