محتوای دوره

باز کردن همه
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱ – ۳۰ سپتامبر
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۲ – ۷ اکتبر
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۳ – ۱۴ اکتبر
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۴ – ۲۲ اکتبر
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۵ – ۲۹ اکتبر
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۶ – ۵ نوامبر
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۷ – ۱۹ نوامبر
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۸ – ۲۶ نوامبر
0% تکمیل شده 0/3 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۹ – ۳ دسامبر
0% تکمیل شده 0/3 مرحله
ترم زمستان
ثبت نام نشده
این دوره در حال حاضر تعطیل است

دوره شامل

  • 13 جلسه
  • 18 فعالیت‌