دریا – عبارات

از روی کلمات و عبارات بخوانید و صدای ضبط شده خود را ارسال کنید.

طبیعت – عبارات

از روی کلمات و عبارات بخوانید و صدای ضبط شده خود را ارسال کنید.