ساحل دریا – نگارش

متن زیر را بخوانید و آن را به فارسی بنویسید. Beach and My Soul Beach is one of my favourite places to visit. I feel…

دریا – روان‌خوانی

دریا یک هفته بود که پدر و مادرم برای سفر به شُمال برنامه ریزی می‌کردند. من و خواهر کوچکترم، فاطمه، خیلی خوشحال بودیم. با این…

طبیعت – نگارش

درباره «سرو ابر کوه» تحقیق کنید و ۱ بند (پاراگراف) درباره آن بنویسید. نوشته خود را ارسال کنید.

طبیعت – روان‌خوانی

طَبیعَت یعنی جایی که انواع گیاهان و حیوانات در آن زندگی می‌کنند. پس کویر، دریا، جنگل و کوه جُزئی از طبیعت هستند. در واقِع طبیعت…

روز طبیعت – روان‌خوانی

سیزدهمین روز فروردین را «سیزده بدر» می‌گویند که از جشنهای نوروزی به شمار می‌رود. در تقویم های رسمی این روز، «روز طبیعت» نام گذاری شده…