بند نویسی – جمله موضوع

«جمله‌ی موضوع» از موضوع کلی و موضوع کوچگ‌تر تشکیل می‌شود. جمله‌های زیر را بخوانید: الف) کشور ما ایران، آب و هوای گوناگونی دارد. ب) زبان…

نگارش – نوشتن بند (پاراگراف)

به صحبت های خودتان با مادر، پدر، دوستان، و… فکر کنید. در همه‌ی این صحبت ها چیزهایی می گویید و چیزهایی میشنوید. «حرف زدن» یک…