سوره واقعه – ۱ تا ۱۶

سه دسته میشوید شکی نیست که قیامت میآید و در آن روز نظام کنونی جهان برهم میریزد. خورشید خاموش می گردد و زمین دچار زمین…

پوشاک – درک مطلب

سهراب و مهراب دوقلو هستند؛ اما سلیقه آنها با هم فرق دارد. مهراب همیشه لباسهایی با رنگهای تیره مثل قهوه ای و سورمه ای میپوشد،…

نگارش – خرید پوشاک

هنگام نوشتن به نکات زیر توجه داشته باشید. ۲ بند (پاراگراف) درباره یکی از خاطرات خود از خرید لباس بنویسید. نوشته خود را بفرستید.

پوشاک – نگارش

یکی از عکس های خود را جلوی خود بگذارید و لباسهای خود را در آن عکس توصیف کنید. نوشته خود را بفرستید.