سینما – جملات جاخالی

کلمات را با دقّت ببینید سپس به صفحه بعدی بروید و کلمه جاافتاده را بنویسید. نوشته را ارسال کنید.

سفر مرد عالم – روان‌خوانی

سفر مرد عالم روزی از روزها مرد عالمی تصمیم گرفت با فرزندش به جای دوری سفر کند زمان حرکتشان که رسید پسر جوان گفت: «پدر،…

المپیک – جملات جاخالی

کلمات را با دقّت ببینید سپس به صفحه بعدی بروید و کلمه جاافتاده را بنویسید. نوشته را ارسال کنید.

المپیک – روان‌خوانی

اُلمپیک المپیک نام جَشنواره‌های ورزشی است که به عَقیده تاریخ نِگاران در یونان باستان برای اِحترام به زئوس بَرگُزار می‌شده است و بر خَلاف اُلمپیک…

ورزش مورد علاقه – نگارش

متن زیر را در یک بند کامل کنید. ورزشی که دوست دارم ………………………… است، زیرا ……………………. نوشته خود را بفرستید.