داستان – سوار و پیاده

قصّه‌های خوب برای بچّه‌های خوب – جلد ۲ – قصّه‌ّهای مرزبان نامه گوش کنید. داستان را به زبان خود بگویید و صدای خود را بفرستید.

سفر تاریخی – نگارش

گزارشی کوتاه درباره یکی از سفرهای خود به یک شهر دیدنی بنویسید و به در آن به سوالات زیر پاسخ دهید. چند وقت پیش به…

شهرهای خواهر خوانده – تحقیق

شهرهای تهران، شیراز و تبریز خواهرخوانده کدام شهرها در کدام کشورها هستند؟ عکسی از خیابان آنها در هر شهر ارسال کنید. خواهرخوانده های شهر تبریز…

داستان – ماهیخوار توبه کار

قصّه‌های خوب برای بچّه‌های خوب – جلد ۲ – قصّه‌ّهای مرزبان نامه گوش کنید. داستان را به زبان خود بگویید و صدای خود را بفرستید.

داستان – درخت مراد

قصّه‌های خوب برای بچّه‌های خوب – جلد ۲ – قصّه‌ّهای مرزبان نامه گوش کنید. داستان را به زبان خود بگویید و صدای خود را بفرستید.