نشانه تشدید در زبان فارسی

نشانه تشدید (ــّـ)

آموزش طرز نوشتن و خواندن علامت و نشانه تشدید « -ّ » در زبان فارسی همراه با تمرین خواندن و نوشتن دیکته

کلمات با نشانه ُ استثنا

نشانه ـُ استثنا

آموزش نشانه اُ استثنا در زبان فارسی – آشنایی با طرز نوشتن، صدا و کلمات داری حرف اُ استثنا در زبان فارسی

نشانه چ - کلمات با حرف چ

نشانه چـ چ (حرف چ) – ch

آموزش صدا و طرز نوشتن حرف چ در زبان فارسی همراه با تمرین و مثالهایی از کلمات دارای نشانه چ