کلمات با نشانه اُ در زبان فارسی

نشانه اُ ـُ – o

آموزش خواندن و نوشتن نشانه اُ در زبان فارسی