شهرهای خواهر خوانده – تحقیق

شهرهای تهران، شیراز و تبریز خواهرخوانده کدام شهرها در کدام کشورها هستند؟ عکسی از خیابان آنها در هر شهر ارسال کنید. خواهرخوانده های شهر تبریز…

اصفهان – درک مطلب

عکس هایی از صنایع دستی زیر پیدا کنید و بفرستید. عکس هایی از آثار تاریخی زیر پیدا کنید و بفرستید عکس های خود را بفرستید.