سفر – ترجمه

جملات را به انگلیسی ترجمه کنید و بنویسید. پاسخ خود را بنویسید و بفرستید.