کارهای روزانه – بنویسید

یکی از افراد بالا را انتخاب کنید و درباره‌ی کارهای روزانه او یک بند (پاراگراف) بنویسید و بفرستید.

سفر – دوره

آنچه درباره سفر و مسافرت یاد گرفته اید را مرور کنید. جلسه آینده ارزیابیی از آموخته‌هایتان خواهید داشت. خلاصه ای از آنچه یاد گرفته اید،…