قاره – شنیداری

گوش کنید و جاهای خالی را پر کنید. پاسخ خود را بنویسید و بفرستید.

سفر – دوره

آنچه درباره سفر و مسافرت یاد گرفته اید را مرور کنید. جلسه آینده ارزیابیی از آموخته‌هایتان خواهید داشت. خلاصه ای از آنچه یاد گرفته اید،…

سفر به کیش – درک مطلب

آب و هوا آب و هوای کیش گرم و مرطوب است و میانگین دمای سالانه ی این جزیره تقریباً ۲۶ درجه ی سانتی گراد است.…

داستان – سوار و پیاده

قصّه‌های خوب برای بچّه‌های خوب – جلد ۲ – قصّه‌ّهای مرزبان نامه گوش کنید. داستان را به زبان خود بگویید و صدای خود را بفرستید.