کوشا و نوشا – خوش‌نویسی

هر جمله را مانند نمونه با خط زیبا بنویسید. «هر شب یک جمله» با خط زیبا بنویسید و نوشته‌ی خود را ارسال کنید.