بهترین الگو – غذا خوردن

درسی سازنده از زندگی پیامبر بعضی عادت دارند که موقع خوردن غذا، مقداری از آن را ته بشقاب یا کاسه‌ی خود باقی بگذارند. به نظر…

بهترین الگو – خرافات

درسی سازنده از زندگی پیامبر بعضی از مردم خرافاتی هستند؛ حرفهایی می‌زنند که هیچ دلیلی برای آن ندارند چیزهایی میگویند که با عقل جور در…

بهترین الگو – قرض گرفتن

درسی سازنده از زندگی پیامبر پیامبر وقتی چیزی را قرض می‌گرفتند، چگونه آن را باز می‌گرداندند؟ کسانی که قرض میگیرند اگر دو عمل را انجام…