اعداد – ۱ تا ۲۰

کارتهای اعداد و اسم آن ها را بیابید. فارسی اعداد انگلیسی را پیدا کنید فارسی اعداد انگلیسی را پیدا کنید اعداد ۱ تا ۲۰ را…