دریا – عبارات

از روی کلمات و عبارات بخوانید و صدای ضبط شده خود را ارسال کنید.

اعداد – ۱ تا ۲۰

کارتهای اعداد و اسم آن ها را بیابید. فارسی اعداد انگلیسی را پیدا کنید فارسی اعداد انگلیسی را پیدا کنید اعداد ۱ تا ۲۰ را…

طبیعت – عبارات

از روی کلمات و عبارات بخوانید و صدای ضبط شده خود را ارسال کنید.