گروه کلمات – ۲

هر یک از کلمات شما را یاد چه کلماتی می‌اندازد؟ برای هر کدام ۴ کلمه بنویسید. نوشته خود را ارسال کنید

روز مادر – نگارش

نوشته زیر را ادامه دهید و یک بند (پاراگراف) درباره «روز مادر» بنویسید. نکات زیر در نوشته شما باشد. نوشته خود را ارسال کنید.

نگارش – من و بابام ۳

عکس‌ها را با دقّت نگاه کنید و داستان آن را به زبان خودتان در یک بند (پاراگراف) حدود ۴ تا ۵ خط بنویسید و نوشته…

نگارش – دستور پخت

هنگام نوشتن به نکات زیر توجه داشته باشید. دستور پخت یک غذا یا شیرینی که بلد هستید را بنویسید. نوشته خود را بفرستید.

من و خانواده‌ام – نگارش

می‌خواهید خودتان را در بلاگ شخصی‌تان معرفی کنید. ۱۰ جمله درباره‌ی خود و خانواده‌تان بنویسید. نکات زیر در نوشته شما باشد. نوشته خود را ارسال…

درباره شما – نگارش

می‌خواهید خودتان را در بلاگ شخصی‌تان معرفی کنید. ۵ جمله درباره‌ی خود بنویسید. نکات زیر در نوشته شما باشد. نوشته خود را ارسال کنید.

نگارش – حیاط مدرسه

هنگام نوشتن بند (پاراگراف) به نکات زیر توجه داشته باشید. ۱ بند توصیفی درباره «حیاط مدرسه» خود بنویسید. نوشته خود را بفرستید.