ساحل دریا – نگارش

متن زیر را بخوانید و آن را به فارسی بنویسید. Beach and My Soul Beach is one of my favourite places to visit. I feel…

نگارش – خرید پوشاک

هنگام نوشتن به نکات زیر توجه داشته باشید. ۲ بند (پاراگراف) درباره یکی از خاطرات خود از خرید لباس بنویسید. نوشته خود را بفرستید.

پوشاک – نگارش

یکی از عکس های خود را جلوی خود بگذارید و لباسهای خود را در آن عکس توصیف کنید. نوشته خود را بفرستید.

طبیعت – نگارش

درباره «سرو ابر کوه» تحقیق کنید و ۱ بند (پاراگراف) درباره آن بنویسید. نوشته خود را ارسال کنید.

نگارش – ماه رمضان

هنگام نوشتن به نکات زیر توجه داشته باشید. ۴ بند (پاراگراف) درباره ماه مبارک رمضان بنویسید. نوشته خود را بفرستید.

نگارش – سفر

در ۱۵۰ کلمه خاطره خود را از یک سفری که رفته‌اید، بنویسید. هنگام نوشتن به نکات زیر توجه داشته باشید. نوشته خود را بفرستید.

نگارش – گردش در طبیعت

هنگام نوشتن به نکات زیر توجه داشته باشید. در ۲ بند (پاراگراف) خاطره خود را از یک روز در طبیعت بنویسید. نوشته خود را بفرستید.

نگارش – کلمات مربوط

برای هر دسته از کلمات یک موضوع (کلمات درون دایره) انتخاب کنید. برای هر موضوع، به هر تعداد که می توانید کلمات مربوط بنویسید. نوشته…

ورزش مورد علاقه – نگارش

متن زیر را در یک بند کامل کنید. ورزشی که دوست دارم ………………………… است، زیرا ……………………. نوشته خود را بفرستید.